sheetmusic
30 45 60
X:1
T:Tom Harrington's
R:Polka
M:2/4
L:1/8
K:D
B|AFFG|AFFG|A>BAF|E3F|GEEF|GEEA-|A2GE|D3:|
F|Add^c|E3F|GBBA|F3F|1 A>BAF|E3z|B2BA|F3:|2 GFEF|G3B|AFEF|D4||